Dopravní a energetický
stavební úřad 

Vyvlastňovací a odvolací řízení

Vyvlastňovací řízení je proces, kterým se stát nebo jiná oprávněná osoba může zmocnit cizí nemovitosti za účelem veřejného zájmu. Vyvlastňovací řízení se řídí stavebním zákonem a je vedeno stavebním úřadem na základě návrhu vyvlastnitele. Vyvlastnění je možné pouze za podmínek stanovených zákonem a za náhradu, která je určena znaleckým posudkem. Vyvlastnění musí být vždy odůvodněno a musí být předcházeno pokusem o dohodu s vyvlastňovaným. Vyvlastňovací řízení je ústní a koncentrované, což znamená, že se projednávají všechny námitky a důkazy na jednom ústním jednání. Rozhodnutí o vyvlastnění je vydáno písemně a je opravným prostředkem napadnutelné. Vyvlastněním dochází k přechodu vlastnického práva na vyvlastnitele a k zániku ostatních práv k vyvlastněné nemovitosti.

Odvolací řízení je proces, kterým se strana může domáhat přezkumu rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu. Cílem odvolacího řízení je zajistit, že rozhodnutí bylo vydáno v souladu s právem a spravedlností. Odvolací řízení se obvykle vede před vyšším soudem nebo správním orgánem, který má pravomoc zrušit, změnit nebo potvrdit původní rozhodnutí. Odvolací řízení se řídí zvláštními pravidly a lhůtami, které je nutné dodržovat. Odvolací řízení není nové projednání věci, ale pouze kontrola zákonnosti a správnosti původního rozhodnutí.