Dopravní a energetický
stavební úřad 

Často kladené otázky

V rámci příprav na nabytí účinnosti nového stavebního zákona sestavil Dopravní a energetický stavební úřad (dále jen "DESÚ") přehled základních informací pro investory vyhrazených staveb. Přehled vychází ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NSZ").

V případě dalších otázek či nejasností se na nás neváhejte obrátit na emailovou adresu úřadu  posta@desu.gov.cz  

Účinnost nového stavebního zákona

NSZ nabyde účinnosti dnem 1.1.2024 a tímto dnem se bude s výjimkou některých "digitalizačních ustanovení" plně vztahovat na nově zahájená řízení týkající se vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících.   U ostatních staveb se v období od 1.1.2024 do 30.6.2024 postupuje podle dosavadních právních předpisů - "starý" stavební zákon a jeho prováděcí předpisy a zvláštní právní předpisy.

Příloha- metodické stanovisko MMR

Vyhrazené stavby

Jsou vymezeny v ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) a příloha č. 3 NSZ
na webu  desu.gov.cz

Stavební úřad

Působnost stavebního úřadu ve věcech vyhrazených staveb a staveb souvisejících s vyhrazenými stavbami vykonává DESÚ.

(§ 33 odst. 2 NSZ)

Dokončení zahájených řízení

Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti NSZ (1.1.2024) se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Stavební řízení vyhrazených staveb a společná řízení, kde je stavbou hlavní vyhrazená stavba, dokončí DESÚ. Územní řízení dokončí stávající stavební úřady stejně jako řízení týkající se staveb souvisejících. Změnu záměru před dokončením povolí a kolaudační řízení provede u záměrů povolených přede dnem nabytí účinnosti NSZ stavební úřad, na který přešla působnost k povolení záměru podle NSZ, a to s výjimkou staveb souvisejících s vyhrazenou stavbou, kde tato řízení provede stávající úřad.

(§ 330 odst. 1, 3 a 4 NSZ)

Pravomocná územní rozhodnutí

Pravomocné územní rozhodnutí, jímž byl umístěn záměr vyžadující povolení podle NSZ, se považuje za rozhodnutí v části věci.

(§ 330 odst. 6 NSZ)

Podklady vydané za účinnosti starého stavebního zákona (do 31.12.2023)

Závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti NSZ se v řízení o povolení záměru považují za podklady pro vydání rozhodnutí; tyto podklady stavební úřad nepřezkoumává a jimi chráněné veřejné zájmy znovu neposuzuje.

(§ 330 odst. 9 NSZ)

Dokumentace zpracovaná podle starého stavebního zákona

Použít dokumentaci dle starého stavebního zákona lze v případě žádosti o povolení záměru podané do 30.6.2027, jde-li o

  • projektovou dokumentaci nebo dokumentaci pro ohlášení stavby,
  • dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, doplněnou o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení zpracované podle prováděcího právního předpisu k NSZ,
  • projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo dokumentaci pro vydání společného povolení, nebo
  • dokumentaci pro vydání společného povolení, kterým se umisťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury podle liniového zákona, zpracovanou v omezeném rozsahu (§ 2j liniového zákona).

(§ 329 NSZ)

Obstarávání závazných stanovisek a vyjádření od dotčených orgánů

Součástí žádosti o povolení záměru jsou mj. vyjádření nebo závazná stanoviska dotčeného orgánu, jsou-li vyžadována právními předpisy, nebo náležitosti žádosti o vydání takových podkladů (§ 184 odst. 2 písm. e) NSZ). Není-li součástí žádosti o povolení záměru vyjádření nebo závazné stanovisko, stavební úřad si je vyžádá u dotčeného orgánu (§ 184 odst. 3 NSZ).
Ačkoliv platí, že v případě nedodání závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů spolu s žádostí o povolení záměru obstará nezbytné podklady stavební úřad, doporučujeme stavební záměr s dotčenými orgány projednat, ideálně závazná stanoviska či vyjádření obstarat, a předejít tak zdržení při projednávání záměru, zejména při řešení případných rozporů.

Jak má postupovat stavebník v případě, že má pravomocné ÚR o umístění vyhrazené stavby a v rámci přípravy projektu zjistí, že toto ÚR potřebuje změnit?

Podle ustanovení § 330 odst. 6 NSZ se pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby považuje za rozhodnutí v části věci v řízení o povolení záměru podle NSZ.
Stavebník by musel v daném případě podat žádost o povolení záměru a současně též žádost o změnu povolení, tj. rozhodnutí v části věci (předchozí územní rozhodnutí o umístění stavby). Příslušný stavební úřad by pak vydal usnesení o spojení řízení o těchto žádostech ve smyslu ustanovení § 140 správního řádu a ve společném řízení ve věci rozhodl. Výsledkem řízení by pak byla změna povolení ve vztahu k územnímu posouzení a povolení ve vztahu k provedení stavby.

Závazná stanoviska k činnostem v ochranném pásmu dráhy

Dopravní a energetický stavební úřad tato stanoviska nevydává, vydává je ve smyslu drážního zákona drážní správní úřad, kterým je Drážní úřad.
Formuláře k žádostem o tato stanoviska na webu Drážního úřadu zde .

Potvrzení o existenci či neexistenci stavby dráhy

DESÚ vydává potvrzení o existenci či neexistenci stavby dráhy. Žádost najdete na stránce Informace pro Vás , záložka Formuláře ke stažení.

Závazné stanovisko k rušení železničních přejezdů

Závazná stanoviska k rušení přejezdů podle zákona o pozemních komunikacích vydává drážní správní úřad, tedy Drážní úřad.

Příslušnost DESÚ k vedení řízení u souboru staveb

Ve smyslu nového stavebního zákona obecně a starého stavebního zákona u společných povolení platí, že příslušnost stavebního úřadu k vedení řízení o souboru staveb je dána příslušností ke stavbě hlavní. Je-li stavbou hlavní stavba vyhrazené, je příslušný DESÚ. Je-li stavba vyhrazená součástí souboru staveb, ale nejde o stavbu hlavní, DESÚ není příslušným stavebním úřadem.

Řízení o vyvlastnění zahájená před 31.12.2023

DESÚ nepřebírá řízení o vyvlastnění zahájená do 31.12.2023