Dopravní a energetický
stavební úřad 

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Dopravní a energetický stavební úřad

2 Důvod a způsob založení

Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) byl zřízen s účinností od 1. července 2023 zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NSZ“), jako správní úřad s celostátní působností ve věcech stavebního řádu. DESÚ je podřízen Ministerstvu dopravy (§ 17 odst. 1 NSZ).

V rámci vedených správních řízení je jeho nadřízeným orgánem v případě dopravních staveb Ministerstvo dopravy a v případě energetických staveb Ministerstvo průmyslu a obchodu (§ 32b NSZ).

DESÚ metodicky vede v oblasti stavebního řádu a požadavků na výstavbu energetických staveb Ministerstvo pro místní rozvoj (§ 31 NSZ).

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Dopravní a energetický stavební úřad
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Dopravní a energetický stavební úřad
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

4.3 Úřední hodiny

Po, St: 9:00 - 15:00

4.6 Adresa podatelny

Dopravní a energetický stavební úřad
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 1

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

 • Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
 • Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Podatelna nezpracuje analogové/elektronické podání:

Pokud je dokument neúplný, nečitelný nebo nesplňuje podmínky přijímání dokumentů zveřejněné na internetových stránkách DESÚ. Pokud je DESÚ schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu. Nepodaří-li se DESÚ vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, DESÚ dokument dále nezpracovává. Obdobným způsobem se postupuje, pokud dokument nemá známého odesílatele.

Podatelna eviduje všechny zásilky vyjma:

 • zásilek doručených omylem,
 • periodik (noviny, časopisy, věstníky, sbírky),
 • knih a propagačních tiskovin,
 • v případě e-mailů spamu nebo obchodních a reklamních sdělení,
 • e-mailů, které podatelna vyhodnotí jako nepodléhající evidenci.
4.9 Pravidla pro příjem datových zpráv

Bezpečnost datové zprávy 

Datová zpráva není podatelnou DESÚ přijata, pokud:

 • ji nelze zobrazit (např. je nečitelná), 
 • obsahuje chybný formát, který podatelna DESÚ nepřijímá, 
 • obsahuje škodlivý kód, který může způsobit škodu na informačním systému nebo na informacích, zpracovávaných orgánem veřejné moci.

Přípustné datové formáty

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky stanoví  Příloha 3, vyhlášky č. 194/2009 Sb. (příklad: Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty, Statické obrazové dokumenty, Dynamické obrazové dokumenty, Zvukové dokumenty, Databáze, E-faktury)

Velikost jedné datové zprávy může být max. 20 MB.

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,
 • na přenosném technickém nosiči - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

Podatelna nezpracuje elektronické podání:

Pokud je dokument neúplný, nečitelný nebo nesplňuje podmínky přijímání dokumentů zveřejněné na internetových stránkách DESÚ. Pokud je DESÚ schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu. Nepodaří-li se DESÚ vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, DESÚ dokument dále nezpracovává. Obdobným způsobem se postupuje, pokud dokument nemá známého odesílatele.

Podatelna eviduje všechny zásilky vyjma:

 • zásilek doručených omylem,
 • periodik (noviny, časopisy, věstníky, sbírky),
 • knih a propagačních tiskovin,
 • v případě e-mailů spamu nebo obchodních a reklamních sdělení,
 • e-mailů, které podatelna vyhodnotí jako nepodléhající evidenci.
5. Případné platby lze poukázat

Bankovní účet 19-1426011/0710 (IBAN CZ76 0710 0000 1900 0142 6011 BIC CNBACZPP)

6. IČO

19139314

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DESÚ není plátcem DPH.

8.1 Seznam hlavních dokumentů

DESÚ v současné době nedisponuje koncepčními, strategickými a programovými dokumenty, jež by mohly být poskytnuty.

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

10. Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání je možné podat na výše uvedené adrese úřadu, datovou schránkou či na adresu elektronické pošty.

11. 1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy včetně jejich novelizací jsou dostupné ve Sbírce zákonů – https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu
Platná znění právních předpisů jsou dostupné na soukromých portálech např. https://www.zakonyprolidi.cz/

11.2 Vydané právní předpisy

DESÚ nevydává žádné právní předpisy.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V uplynulých dvou letech nebylo vydáno žádné rozhodnutí o výši úhrad vydané podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti.

13.1 Vzory licenčních smluv

DESÚ licenční smlouvy nepoužívá.

13.2 Výhradní licence

DESÚ licenční smlouvy nepoužívá.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Dosud nebyla zveřejněna žádná výroční zpráva DESÚ o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.