Dopravní a energetický
stavební úřad 

CO JSOU TO VYHRAZENÉ STAVBY
Co jsou to vyhrazené stavby
Dopravní stavby
 • Dálnice
 • Dráhy = železnice, tramvaje, metro, trolejbusy a lanovky. Ne dráhy důlní, průmyslové, přenosné a lyžařské vleky. 
 • Letecké stavby (pouze civilní)
Energetické stavby
Elektřina
 • Přenosová soustava = elektrické vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybrané 110 kV .  Ne distribuční soustava (síť 110 kV a méně).
 • Elektrárny 100 MW a více (celkový instalovaný výkon)
Jádro
 • Jaderná zařízení a stavby související (uvnitř i vně jaderného zařízení)
 • Úložiště radioaktivních odpadů (pouze výlučně přírodní radionuklidy)
 • Stavby k  těžbě, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin
Plyn a ropa
 • Produktovody včetně skladovacích zařízení (součást technické infrastruktury)
 • Přepravní soustava - vysokotlaké plynovody, kompresní stanice a související technologické objekty
 • Výrobny plynu nad 1 MW připojené k plynárenské soustavě
 • Těžební plynovody a zásobníky plynu
Obnovitelné zdroje
 • Solární elektrárny nad 5 MW (celkový instalovaný výkon) 
 • Ostatní OZE nad 1 MW (s výjimkou solárních a vodních)
 • Teplárny z OZE nad 10 MW (celkový instalovaný příkon tepla)
 • Zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO)
Teplo
 • Teplovody DN 300 a více
Ostatní vyhrazené stavby
 • Stavby k nakládání s výbušninami
 • Stavby prootvírku, přípravu a dobývání ložisek, úpravu a zušlechťování nerostů a úložiště těžebního odpadu
 • Stavby pro výrobu a skladování v zastavitelných nebo transformačních plochách o rozloze 45 ha a více vymezených v územním rozvojovém plánu nebo zásadách územního rozvoje